Doktor Olga Petrović Kardiolog Beograd

Olga Petrović

Od oktobra 2006 – stalno zaposlena na Klinici za kardiovaskularne bolesti, Klinički cenar Srbije, Beograd, Jun 2005. – jul 2006 – Domu zdravlja „Vizim“ - 2003-2005, istraživač stipendista na Medicinskom faultetu u Beogradu

Adresa:
Beograd


Doktor Vladan Perić Kardiolog Beograd

Vladan Perić

Autor je i koautor preko 120 naučno-istraživačkih radova koji su objavljeni u inostranim i domaćim časopisima ili su prezentovani na kongresima u zemlji i inostranstvu. Citiran je preko 30 puta u različitim stručnim i naučnim publikacijama

Adresa:
Beograd